C?ng tác ? Chau á & Vi?t Nam

 

Trong k? này Granger Whitelaw s? nói v? vi?c ?i c?ng tác ? chau á và Vi?t Nam. Ngành c?ng nghi?p du l?ch ?ang phát tri?n cùng v?i s? t?ng tr??ng siêu t?c c?a khu v?c ASEAN. H?y nhìn vào s? ?nh h??ng c?a nó ??n doanh nghi?p, c?ng nh? du l?ch cá nhan. H?y l?y cà phê và b?t ??u nào!

??ng ky ?? nghe podcast này t?i Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ho?c t?i ?ay..

D??i ?ay là ph?n l??c d?ch b?n ghi am, ?? hi?u ch?nh ?? vi?c ??c ???c d? dàng h?n.

B?n có th? nghe l?i toàn b? t?p này theo ???ng d?n liên k?t bên d??i.

Granger: Chào bu?i sáng. ?ay là Granger Whitelaw t? Lotus Talk v?i chuyên m?c cà phê sáng th? 2 và t?i ?? có ly latte c?a mình. T?i ?ang u?ng ly cà phê c?a mình m?t cách h?t s?c m?t m?i. T?i ?? có m?t cu?i tu?n ??y phiêu l?u v?i Amcham Silver Ball vào t?i th? 7. T?t c? m?i ng??i ??u r?t vui. N?u b?n kh?ng ??n ???c thì t?i s? k? cho b?n m?t chút. B?a ti?c ???c t? ch?c ? khách s?n Intercontinental và có m?t nhóm nh?y tuy?t v?i. Có m?t s? gi?i th??ng t? thi?n và h?c b?ng mà chúng t?i nh?c t?i vào th? 6 v?a r?i trong ph?n chúc m?ng AmCham. ?ó là m?t thành c?ng l?n. ?ó th?t s? là m?t t? ch?c tuy?t v?i. H? ?? làm m?t vi?c tuy?t v?i và h? kh?ng ch? ???c khen ng?i v? vi?c trao t?ng h?c b?ng, mà còn vì nh?ng ho?t ??ng v?n ??ng, CSR Và nh?ng ho?t ??ng khác. Vì v?y, xin chúc m?ng, am nh?c th?t tuy?t v?i. Ban nh?c, th?c ?n và cu?c ?ua c?a Techcombank di?n ra vào Ch? nh?t.

Granger: T?i ?? th?c d?y r?t s?m vào Ch? nh?t, t?i d?y lúc 3 gi? sáng ?? ??n ?ng h? nh?ng ng??i b?n c?a t?i tham gia cu?c ?ua. Nó r?t tuy?t. Có hàng ngàn v?n ??ng viên t?p h?p cho cu?c ?ua vào bu?i sáng. Nó b?t ??u ? s? thú và Ocean Palace. Nhóm ??u tiên ?? ch?y 42km, c? ch?ng ?ua, th?t ?áng kinh ng?c. T?i ?? ??n v?ch xu?t phát ?? ghi hình ng??i b?t ??u khi anh ta chu?n b? bóp cò súng. Anh ta bóp cò, nh?ng kh?ng có am thanh nào ???c phát ra. Phát súng th? hai, bang. Và sau ?ó h? t?t pháo. Dù sao thì có c?ng r?t tuy?t. T?i ?? ??i nh?ng ng??i b?n khác ch?y ch?ng 10km kho?ng 1 ti?ng và t?i ?? th?y nhóm c?a h?, hàng ngàn ng??i ch?y qua các con ???ng ? Sài Gòn.

Granger: T?i ngh? ?ay là n?m th? 3. H? ?? làm r?t t?t. Có r?t nhi?u nhà tài tr? khác n?a, nh?ng c?ng ty, Motul và nh?ng c?ng ty khác có hàng tr?m nhan viên tham gia. K?t thúc r?t tuy?t. T?i ?? th?y b?n mình k?t thúc và ?i?u ?ó th?c s? tuy?t v?i. ?ó là ly do t?i sao t?i ki?t s?c, t?i là m?t trong nh?ng ng??i ch? quay phim và t?i ngh? là t?i có m?t v?t ph?ng r?p ? chan. Dù sao ?i n?a, h?m nay t?i mu?n nói v? vi?c ?i c?ng tác, t??ng lai c?a vi?c ?i c?ng tác ? Chau á. Hi?n t?i ?ang là mùa Giáng sinh. ?ó là mùa du l?ch cao ?i?m c?a ng??i n??c ngoài. Tr? v? Chau u ho?c M? ?? th?m gia ?ình. ?ó là m?t ngành c?ng nghi?p kh?ng l?, v?i doanh thu hàng n?m ??t 30 t? ?? la tính t?i th?i ?i?m hi?n t?i.

Granger: Và t?i ngh? r?ng Google và Temasek ?? th?c hi?n m?t cu?c kh?o sát v? du l?ch trong các t?p ?oàn v?i Amadeus, và v?i Trung Qu?c và ?n ??, d?n ??u các n?n kinh t? m?i n?i ? ??ng Nam á, chi tiêu cho các chuy?n c?ng tác d? ki?n ??t 900 t? ?? la trong 5 n?m t?i. Nó hi?n t?i ?ang cán m?c 400 t?. Bao g?m online và offline. Kh?ng l?. Khu v?c này s? chi?m m?t n?a t?ng chi tiêu cho du l?ch c?ng ty toàn th? gi?i. T?ng chi tiêu c?a toàn th? gi?i. Chau á là m?t n?n kinh t? ?ang bùng n?. Nh? chúng ta lu?n nói v? th?i k? hoàng kim c?a Vi?t Nam và ch?c ch?n là Chau á và ??ng Nam á. T?c ?? t?ng tr??ng ? ?ay th?t ?áng ng?c nhiên. Nh?ng ng??i ?i c?ng tác có nh?ng nhu c?u khác nhau, ?úng kh?ng. Chúng t?i ?i l?i r?t nhi?u. Th?i gian dài. B?n ph?i thay ??i k? ho?ch c?ng tác su?t do cu?c h?p b? tr? và th?i ti?t và r?t nhi?u nh?ng v?n ?? khác. B?n bi?t ??y, các c?ng ty có các quy ??nh khác nhau v? vi?c ?i c?ng tác và b?n ph?i tìm hi?u và tuan th? các quy ??nh ?ó.

Granger: Và có nh?ng c?ng ty ? M? xay d?ng nh?ng ?ng d?ng ?? h? tr? b?n vi?c ?ó. Expensify là m?t trong s? ?ó, nh?ng ? Chau á, vì các c?ng c? ??t phòng ch?a hoàn toàn c?p nh?t, h? s? b? gi?i h?n. V?n ?? l?n nh?t là vi?c thi?u s? h? tr? c?a ng?n ng? ??a ph??ng, ?i?u r?t quan tr?ng, có th? gay ?au ??u. Vang. R?t khó. Vì v?y, có nh?ng c?ng ty v?i nh?ng ?ng d?ng m?i và d?ch v? m?i ?? x? ly v?n ?? này và ?? m?t ??n nh?ng c? h?i l?n. N?u b?n ?ang nghe, h?y suy ngh?, hmm, t?i có th? làm gì ?? ti?p c?n m?t cái gì ?ó khác v?i Fintech ho?c khác ví ?i?n t?, ?úng kh?ng. Tr? qua ?i?n tho?i. Du l?ch là m?t l?nh v?c v?n còn phát tri?n r?t nhi?u và th?t khó ?? tin r?ng ngày nay v?n có r?t nhi?u ??i ly du l?ch. Nh?ng th?t s? là nh? v?y, có m?t cách khác ?? có ???c nh?ng c?ng c? t?t h?n. R?t nhi?u c?ng ty ??u t? m?o hi?m ?ang b? ti?n vào m?t l?p m?i nh?ng c?ng ty startups và c?ng c? ngoài l?nh v?c chính c?a h? ?? làm cho n?n t?ng ph?n m?m qu?n ly du l?ch SAS d? dàng h?n cho các c?ng ty, nhà cung c?p,...

Granger: Dù sao ?i n?a, h?y ?? m?t ??n ?i?u ?ó ? Vi?t Nam, ??n Vi?t Nam, n?u b?n ?ang d? ??nh ??n Vi?t Nam, h?y ch?c ch?n r?ng b?n ?? tìm hi?u tr??c ?ó. H?y làm bài t?p. N?u b?n có khách ??n, r?t nhi?u ng??i nói v?i t?i, này, t?i ??nh ??n Vi?t Nam. T?i c?n gì? T?i có c?n xin visa kh?ng? Làm th? nào ?? xin visa? Và t?i s? g?i cho h? ???ng d?n ??n m?t c?ng ty và nói, h?y xem cái này. Xin visa khá d?. B?n hoàn toàn có th? xin visa khi ??n. Nh?ng b?n bi?t ??y, v?i nh?ng ng??i kh?ng quen, du l?ch Vi?t Nam ch?a ???c bi?t ??n. Nó ch?c ch?n là m?t trong nh?ng qu?c gia an toàn nh?t trên th? gi?i khi kh?ng có kh?ng b?, ??ng ??t hay các thiên tai l?n. Nó là m?t n?i an toàn ?? du l?ch. Nh?ng ?? ?i c?ng tác b?n c?n có h? chi?u h?p l?.

Granger: T?t nhiên h? chi?u ph?i còn th?i h?n ít nh?t 6 tháng. N?u b?n kh?ng th? s? d?ng h? chi?u hi?n t?i, b?n c?n s?p x?p l?ch h?n tr??c ?ó ?? th?c hi?n. Vì v?y, nh?ng c?ng ty h? tr? visa có th? giúp b?n. B?n s? c?n có nh?ng tài li?u ch?ng minh ly do ??n, ph?i kh?ng. Vì v?y, m?t th? th?c t?t ho?c m?t lá th? ch?p nh?n th? th?c cho doanh nghi?p c?a b?n ho?c t? m?t doanh nghi?p h? tr? b?n ? ?ay, và b?n nên chu?n b? tr??c. Vang. L?y th? th?c tr??c ?ó, b?n có th? nh?n nó ? san bay, b?n có th? nh? ng??i ??n san bay ?? h? tr? th? t?c. M?t kho?ng 20 ??. Vang, vì v?y nó khá ?áng ti?n.

Granger: Và m?t khi b?n ??n ?ay, b?n can nh?c nên ?i ?au ho?c, xin l?i, làm th? nào ?? ?i l?i. T?t nhiên, có nhi?u h?ng hàng kh?ng n?i ??a, Vietjet là h?ng bay giá r?. R?t nhi?u ng??i thích h?, r?t nhi?u ng??i kh?ng. ? ?ay có AirAsia, Bamboo Airlines v?a m?i b?t ??u. Có nhi?u h?ng khác chu?n b? b?t ??u n?a. D? nhiên, v?i các h?ng hàng kh?ng nh? Vietnam Airlines, JetStar và h?u h?t các h?ng này, n?u b?n tham kh?o và ch?n ?úng th?i ?i?m b?n có th? có ???c giá t?t. H? có h?ng Skyboss ho?c nh?ng vé có th? nang h?ng v?i ph? phí 5 ?? ho?c 10 ?? ho?c có th? 20 ??, th?c s? ?áng ?? b? ra. Và t?i khuy?n khích b?n làm ?i?u ?ó n?u b?n chu?n b? ??n H? Chí Minh r?i bay ra Hà N?i, ho?c ?à N?ng và Nha Trang vì c?ng vi?c. Và có th? c?ng vì ly do cá nhan, nó ?áng ?? b?n b? ra m?t ít ph? phí vì n?u nang h?ng vé, b?n s? ít ph?i x?p hàng h?n.

Granger: B?n s? ???c lên xe buyt có máy l?nh thay vì xe kh?ng có máy l?nh. B?n bi?t ??y và tùy th?i ?i?m ?i?u ?ó có th? t?o nên s? khác bi?t l?n, ph?i kh?ng. Vì v?y, ch?c ch?n ph?i ngh? v? ?i?u ?ó. Ch?c ch?n r?ng b?n ?? lên k? ho?ch tr??c khi ??n khách s?n. Nói v?i h? là b?n ??n ?? c?ng tác, nói v?i h? b?n s? làm gì. H?i h? v? vi?c nang h?ng phòng. R?t nhi?u l?n, h? s? nang h?ng phòng cho b?n. B?n bi?t ??y, các khách s?n ? ?ay th??ng khá hi?u khách. H? mu?n b?n tr? l?i khách s?n nhi?u l?n. H? có th? kh?ng gi?i ti?ng Anh, nh?ng nhìn chung thì b? ph?n ti?n s?nh khá t?t. Vì v?y, t?i c?c kì khuy?n khích b?n h?i và c? x? l?ch s?. Và nh? chúng t?i ?? nói trong nh?ng l?n phát sóng tr??c, vui lòng nói cám ?n, vang. ?ó là ?i?u r?t quan tr?ng ? ?ay. L?ch s? quan tr?ng ? b?t c? ?au trên th? gi?i.

Granger: ??ng b?t n?t. ??ng ki?t s?c. ??ng c?c c?n v?i m?i ng??i. H?y c? g?ng hòa nh?p v?i ??t n??c. Vfa khi nói v? ?? ?n, m?t ph?n c?a chuy?n ?i c?ng tác, chúng t?i ?? nói trong ph?n phát sóng tr??c ?ó, b?n bi?t ??y, ra ngoài sau cu?c h?p, u?ng bia v?i c?ng ty khách hàng, ??i tác, là m?t cách ?? xay d?ng m?i quan h?. N?u b?n kh?ng u?ng ???c r??u, h?y nói v?i h? và kh?ng sao c?. Nh?ng t?t nhiên, nó là m?t ph?n quan tr?ng c?a v?n hóa ? ?ay. Nó giúp b?n hi?u nhau h?n ngoài c?ng vi?c và b?n s? nh?n th?y kinh doanh ? ?ay d?a trên m?i quan h? h?n b?t c? ?i?u gì. Vì v?y, vi?c xay d?ng m?i quan h? r?t quan tr?ng, h?y dành th?i gian làm ?i?u ?ó khi b?n ??n ?ay.

Granger: Và n?u b?n ??nh tr? v? M?, th? Ba và th? T? lu?n là ngày t?t ?? mua vé, lên k? ho?ch tr??c, th? nang h?ng vé n?u b?n có th?. T?t nhiên, s? r?t t?t n?u b?n có th? thành viên. ??i khi m?i ng??i kh?ng mu?n làm ?i?u ?ó, nh?ng Vietnam Airlines có ch??ng trình thành viên t?t. T?i ngh? nó gi?ng v?i Delta ? M?. JAL, Cathay Pacific, Qatar ??u gi?ng v?i American Airlines và ?u tiên hàng kh?ng. Vì v?y, ?ó là ?i?u t?t. H? có s?nh ch? mà b?n hoàn toàn có th? s? d?ng ? san bay n?u b?n là thành viên h?ng vàng ho?c b?ch kim, hành khách than thi?t. Nh?ng n?u b?n kh?ng ph?i, b?n s? th?y r?ng h? có s?nh ch? n?i b?n có th? ???c ?u tiên, b?n bi?t ??y, t? 15 ??n 10 ?? là m?t ngày. Và r?t nhi?u ng??i khi h? ??n ?ay ho?c ?i Singapore, H?ng K?ng và có th?i gian ngh? ng?i lau h?n, mu?n ?i tham quan thành ph? trong m?t vài gi? vì h? có th?i gian ngh? m? r?ng và h?u h?t các san bay ??u có kho g?i hành ly.

Granger: Vì v?y, b?n có th? g?i hành ly. Ch? c?n xem tr??c v? san bay, dành m?t vài phút, tìm hi?u xem nhà ga n?m ? ?au ho?c làm th? nào ?? ??n ?ó, g?i hành ly c?a b?n, b?t tàu, grab, uber và tham quan thành ph?, mua vài món quà. Nó th?c s? r?t ?áng. H?u h?t các thành ph? này ??u có th? tham quan trong, b?n bi?t ??y, 45 phút, có l? là 30, 45 phút, t?i ?a 1 ti?ng. Và mi?n là b?n kh?ng ?i vào gi? cao ?i?m, b?n có th? ??n vài n?i tuy?t v?i và mua m?t ít th?c ?n ??a ph??ng, v?n hóa b?n ??a, có th? có m?t cu?c h?p ng?n, ?n t?i và u?ng cà phê, và r?i quay l?i san bay.

Granger: Vang, t?i hy v?ng nh?ng th?ng tin này h?u ích. ?ay là Granger Whitelaw t? The Lotus Talks h?m nay. H?m nay t?i s? u?ng thêm m?t ít cà phê ?? t?nh táo. T?i hy v?ng các b?n s? có m?t tu?n tuy?t v?i, mùa mua s?m Giáng sinh s? ??n trong 2 tu?n, r?i ??n n?m m?i và chu?n b? b?t ??u n?m 2020. T?i s? g?p l?i các b?n vào th? Sáu. Chúng t?i s? nhìn l?i v? du l?ch và nói v? m?t c?ng ty ?ang làm r?t t?t. Chúc các b?n m?t tu?n vui v?.

The Lotus Talks ???c s?n xu?t b?i The Vietnam Group and d?n d?t b?i?Granger Whitelaw.

B?n có th? ??ng ky nghe The Lotus Talks trên Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ho?c b?t k? n?n t?ng yêu thích nào c?a b?n.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? The Lous & nh?ng gì chúng t?i ?ang th?c hi?n t?i ?ay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99re热这里有精品首页,欧美色在线精品视频,精品国产在线自在拍