Hà Anh V? – #TheRealHaAnh

“Perception is everything” – cau ng?n ng? ti?ng Anh có th? t?m d?ch: b? ngoài là t?t c?, là ly do t?i sao “cái mác” siêu m?u c?a Hà Anh s? khi?n nhi?u ng??i ng?c nhiên. Khi The Lotus có c? h?i cùng ng?i xu?ng và trò chuy?n v?i c?, ??nh ngh?a “siêu m?u” v?n dùng ?? ch? nh?ng ng??i ??p thiên phú v?i cá tính “diva” ho?c tinh th?n t? t?n quá m?c b?ng tr? nên sai l?ch. B? ngoài, c? tr?ng kh?ng khác m?t siêu m?u ch?ng bu?n r?i kh?i gi??ng n?u thù lao d??i m?c 10.000 USD, nh?ng nhan v?t Hà Anh trò chuy?n cùng chúng t?i kh?ng h? t? cao hay n?ng c?n. Trái l?i, khi l?ng nghe siêu m?u kiêm n? doanh nhan, nhà ho?t ??ng x? h?i và m?t ng??i m? t?n tam m? t? nh?ng hashtag ?ánh d?u cu?c ??i c?, chúng t?i th?y r? m?t ng??i ph? n? th?ng thái và ??y thu hút – m?t ng??i kh?ng ch? có v? ngoài mà th?i.

?

M?i b?n ??c và download bài vi?t ??y ?? v? Hà Anh trong ?n ph?m E-magazine c?a chúng t?i ? bên d??i.

M?i b?n nghe bài ph?ng v?n Hà Anh và theo d?i chúng t?i t?i Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, hay trên các ph??ng ti?n khác.?

?

The Lotus Talks ???c s?n xu?t b?i The Vietnam Group. T?p này ???c s?n xu?t b?i Granger Whitelaw và Toan Tang.

?

B?n có th? theo d?i The Lotus Talks trên Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, và b?t c? n?i nào b?n nghe podcast.

?

B?n có th? tìm hi?u thêm v? The Lotus t?i ?ay.?

?

?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99re热这里有精品首页,欧美色在线精品视频,精品国产在线自在拍