Lam Tran – B?c th?y ngh? thu?t kiên trì

Trong nh?ng n?m g?n ?ay, các ?ng d?ng ?i?n tho?i ?ang d?n tr? thành ph??ng th?c ch? y?u ?? ng??i dùng liên l?c, mua s?m, s?p x?p cu?c s?ng, gi?i trí và làm vi?c. V?i Google Play và Apple hi?n ?ang gi?i thi?u h?n 2.000.000 ?ng d?ng ??n ng??i dùng, kh? n?ng m?t ?ng d?ng m?i ???c bi?t ??n r?ng r?i là ?i?u kh?ng ??n gi?n. ?ó là ly do t?i sao khi trò chuy?n v?i Lam Tr?n, CEO và ng??i ??ng sáng l?p WisePass, v? s?n ph?m có m?t kh?ng hai c?a mình, The Lotus nh? ?ang l?c ??n Thung l?ng Silicon, n?i mà s? sáng t?o và tính kiên trì t??ng t? nh? Lam lu?n d?n ??n thành c?ng.?

M?i b?n ??c và download bài vi?t ??y ?? v? Lam Tr?n trong ?n ph?m E-magazine c?a chúng t?i ? bên d??i.

M?i b?n nghe bài ph?ng v?n Lam Tr?n và theo d?i chúng t?i t?i Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, hay trên?các ph??ng ti?n khác.?

The Lotus Talks ???c s?n xu?t b?i?The Vietnam Group. T?p này ???c s?n xu?t b?i Granger Whitelaw và Toan Tang.

 

B?n có th? theo d?i The Lotus Talks trên?Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, và?b?t c? n?i nào b?n nghe podcast.

 

B?n có th? tìm hi?u thêm v? The Lotus?t?i ?ay.?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99re热这里有精品首页,欧美色在线精品视频,精品国产在线自在拍