Mason Cobb & Hành Trình Ch?a Lành V?t Th??ng ? Vi?t Nam

22 n?m tr??c, bác s? Mason Cobb tìm ??n Vi?t Nam v?i m?t m?c tiêu duy nh?t: phát tri?n tiêu chu?n y t? qu?c t? cho ??t n??c này. K? t? ?ó, ?ng ?? góp tay vào xay d?ng nên Columbia-Gia Dinh Clinic Joint Venture, c? s? y t? ??u tiên c?a M? sau chi?n tranh và Victoria Healthcare, th??ng hi?u hàng ??u trong l?nh v?c v?i t?m nhìn tr? thành “c? s? ch?m sóc s?c kh?e t?t nh?t v?i giá c? ph?i ch?ng”. Tuy nhiên, bác s? Cobb v?n th?y còn nhi?u ?i?u ?ng c?n ph?i làm khi gi?i thi?u m?t h??ng ?i m?i mang tên Victoria Vitality, b?i “quan tr?ng nh?t là ?i?u b?n có th? ?óng góp”.

M?i b?n ??c và download bài vi?t ??y ?? v? Mason Cobb trong ?n ph?m E-magazine c?a chúng t?i ? bên d??i.

M?i b?n nghe bài ph?ng v?n Mason Cobb và theo d?i chúng t?i t?i Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, hay trên?các ph??ng ti?n khác.?


The Lotus Talks ???c s?n xu?t b?i?The Vietnam Group. T?p này ???c s?n xu?t b?i Granger Whitelaw và Toan Tang.

B?n có th? theo d?i The Lotus Talks trên?Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, và?b?t c? n?i nào b?n nghe podcast.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? The Lotus?t?i ?ay.?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99re热这里有精品首页,欧美色在线精品视频,精品国产在线自在拍