Sesto E Vecchi – B? già ngành lu?t

Nhìn ra c?a s? t?ng 14 t?i khu phát tri?n hi?n ??i ? qu?n 2, bên kia s?ng Sài Gòn, The Lotus ???c nh?c nh? r?ng khung c?nh này ?? t?ng r?t khác bi?t. “T?i nh? ?? ch?ng ki?n cu?c chi?n lúc ?ó ?ang di?n ra, ngay ? Th? Thiêm”, chia s? c?a Sesto Vecchi, lu?t s? ng??i M? ?? sáng l?p ra h?ng lu?t Russin & Vecchi vào n?m 1967 t?i Sài Gòn. H?m nay chúng t?i ???c m?i l?ng nghe cau chuy?n và suy ngh? c?a ?ng v? Vi?t Nam ngày ?y và bay gi?.

M?i b?n ??c và download bài vi?t ??y ?? v? Sesto Vecchi trong ?n ph?m E-magazine c?a chúng t?i ? bên d??i.

M?i b?n nghe bài ph?ng v?n Sesto Vecchi và theo d?i chúng t?i t?i Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, hay trên?các ph??ng ti?n khác.?

The Lotus Talks ???c s?n xu?t b?i?The Vietnam Group. T?p này ???c s?n xu?t b?i Granger Whitelaw và Toan Tang.

B?n có th? theo d?i The Lotus Talks trên Spotify,?Apple Podcasts,?Google Podcasts, và?b?t c? n?i nào b?n nghe podcast.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? The Lotus t?i ?ay.?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99re热这里有精品首页,欧美色在线精品视频,精品国产在线自在拍